ورود سایر نهادها به ثبت اظهارنامه مالیاتی غیرقانونی است

مجید کرباسچی رئیس اتحادیه فناوری اطلاعات اصفهان : ورود سایر نهادها به ثبت اظهارنامه مالیاتی غیرقانونی است رئیس اتحادیه فناوری اطلاعات و ارتباطات اصفهان با بیان اینکه مردم باید اظهارنامه‎های مالیاتی را در کافی‎نت‎های دارای مجوز اتحادیه رایانه ی اصفهان ثبت کنند، گفت: در فصل اظهارنامه مالیاتی افرادی سودجو با اجاره مکان‎هایی غیرمجازاقدام به ثبت […]

امضای دو تفاهمنامه اقتصادی در هشتمین نمایشگاه و کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام

امضای دو تفاهمنامه اقتصادی در هشتمین نمایشگاه و کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام. دبیرکل مرکز تجارت بین الملل سازمان همکاریهای اسلامی در ایران گفت: در هشتمین نمایشگاه و کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری جهان اسلام، بار دیگر شاهد حضور اثربخشی از کشور ایران در بخشها و ابعاد مختلف این رویداد بودیم.  به گزارش […]

تلفیـق تجربـه و دانش ایرانی در نمایشـگاه مالزی

شرکت های دانش بنیان خوش درخشیدند دبیــرکل مرکــز تجــارت بیــن المللــی ســازمان همــکاری هــای اسـامی در ایـران، امـارات و عـراق گفـت: تجـارت و سـرمایه گـذاری جهــان اســام نمایشــگاه و کنفرانــس هــای جانبــی آن، فرصــت ارزشـمندی اسـت کـه تولیدکننـدگان ایرانـی و فعـاالن مجموعـه هـای دانــش بنیــان بتواننــد حضــور در بازارهــای جانبــی و رقابــت هــای بیــن المللــی […]