شرکت های دانش بنیان خوش درخشیدند

دبیــرکل مرکــز تجــارت بیــن المللــی ســازمان همــکاری هــای اسـامی در ایـران، امـارات و عـراق گفـت: تجـارت و سـرمایه گـذاری جهــان اســام نمایشــگاه و کنفرانــس هــای جانبــی آن، فرصــت ارزشـمندی اسـت کـه تولیدکننـدگان ایرانـی و فعـاالن مجموعـه هـای دانــش بنیــان بتواننــد حضــور در بازارهــای جانبــی و رقابــت هــای بیــن المللــی را از نزدیــک تمریــن کننــد. مجیــد کرباســچی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در شــرایط پســاتحریم، فعـالان بخـش خصوصـی کشـور بـه حضـور در چنیـن رویدادهایـی نیـاز دارنـد، ادامـه داد: در شـرایطی کـه اقتصـاد کشـور بایـد از نفـت قطــع وابســتگی کــرده و بــر اســاس مؤلفــه هــای اقتصــاد مقاومتــی حرکـت کنـد، ارز آوری ملـی از اهمیـت بسـیار زیـادی بـرای کشـور برخــوردار اســت و بــرای تحقــق ایــن مهــم، راهــی جــز ورود بــه بازارهــای جهانــی و توســعه صــادرات وجــود نــدارد. وی ظرفیــت هــای ایــران در زمینــه هــای مختلــف را مــورد اشــاره قــرار داد و افــزود: ایــران کشــوری اســت کــه در میــان کشــورهای اســامی و کشــورهای منطقــه از ظرفیــت هــای بــی نظیــری ماننــد گردشـگری، علمـی و آموزشـی، تاریخـی و فرهنگـی و توانمنـدی هـای گســترده ای در صنعــت، کشــاورزی، صنایــع غذایــی و پزشــکی برخــوردار اســت و حتــی مــی توانــد ســرخط حرکــت اقتصــادی کشــورهای اســامی در ســطح جهــان را تعییــن کنــد. وی اذعــان داشــت: کشــورهای اســامی بایــد بــا انســجام و اتحــاد، مجمـوع ظرفیـت هـای خـود را مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد تـا بـه یــک قــدرت درونــی در داخــل مجموعــه خــود دســت یابنــد. وی بــا اشــاره بــه حضــور فعــال ایرانیــان در زمینــه فعالیــت هــای دانـش بنیـان در نمایشـگاه امسـال، ادامـه داد: نمـود عملـی تولیـد ثــروت از دانــش کــه چندیــن ســال اســت بــه صــورت مؤکــد از ســوی مســووالن تکــرار و گوشــزد مــی شــود، در ایــن رویــداد بــه نمایــش در آمــد. نماینــدگان شــرکت هــای دانــش بنیــان نشــان دادنــد قادرنــد در زمینــه هــای مختلــف وارد عمــل شــوند و مســیر دانــش بنیــان کــه مســیری علمــی و مبتنــی بــر ایــده و بهــره وری اســت را بــرای رســیدن بــه محصــوالت کلیــدی طــی کننــد و از ایــن ً همیــن مســیر بــه بــازار جهانــی قــدم بگذارنــد. البتــه یقینــا شــرکت هــا نیازمنــد کســب تجــارب و مهــارت هایــی هســتند کــه در ابتــدای راه بتواننــد بــا نماینــدگان شــرکت هــای دیرپــا و مهــم جهــان، مذاکــره کننــد. بـه گفتـه وی ایـن نمایشـگاه و رویدادهـای مشـابه مـی توانـد عـاوه بـر معرفـی تولیـدات، اعتمـاد بـه نفـس حضـور در رقابـت هـای مهـم و بـزرگ جهانـی را بـه مجموعـه هـای اقتصـادی داخـل کشـور تزریـق کنــد؛ چراکــه تــا زمانــی کــه خودبــاوری و نیــروی رقابــت پذیــری جهانـی در آن هـا وجـود نداشـته باشـد، در بـازار داخلـی و در سـطح اقتصادهــای جهانــی موفــق نخواهنــد بــود و ایــده هــا و فرآیندهــای بهــره وری شــده آن هــا در درون خــود ایــن مجموعــه هــا حبــس خواهــد شــد. کرباســچی تأکیــد کــرد: حضــور فعــال شــرکت هــای دانــش بنیــان ایرانـی در نمایشـگاه امسـال بـه قـدری جالـب توجـه بـود که مسـوولان نمایشــگاه پیشــنهادی در زمینــه اختصــاص یــک بخــش جداگانــه بــه شـرکت هـای دانـش بنیـان ارایـه کردنـد و ایـن نشـان دهنـده قـدرت عمـل شـرکت هـای ایرانـی در جلـب نـگاه مسـووالن اسـت. همچنیـن شــاهد حضــور مجموعــه هایــی ماننــد هلدینــگ ســولیکو بودیــم کــه نمــاد تجربــه و موفقیــت و پایــداری و ثبــات در بــازار در کنــار شــرکت هــای دانــش بنیــان و جــوان بــود کــه در ایــن زمینــه نیــز انتقــال تجربــه بــه خوبــی صــورت گرفــت. دبیــرکل مرکــز تجــارت بیــن المللــی ســازمان همــکاری هــای اســامی در ایــران، امــارات و عــراق تأکیــد کــرد: بــا وجــود ایــن  ســطح از توانمنــدی و درخشــش هموطنــان، یقینــا در ســال هــای آتــی نیــز بــا انگیــزه و نیــروی بیشــتری وارد عمــل خواهیــم شــد و بــه یــاری خداونــد حضــور قــوی تــری از ایرانیــان عزیــز را در ایــن نمایشــگاه بــه ثبــت خواهیــم رســاند.