امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها به عنوان یک ابزار قدرتمند برای مدیران قلمداد می شود، بلکه اگر از آن در راستای اهداف سازمانی با بهره گیری از متخصصین این حوزه استفاده شود، به عنوان یک مزیت رقابتی تبدیل می شود.
اما متاسفانه اکثر مدیران تصمیم گیرنده از این ابزار قدرتمند بهره کافی نمی برند.