یکی از دغدغه های اصلی جوانان و فعالان حوزه کسب و کارهای نوپا، عدم بهره مندی از مراکز شتابدهنده قدرتمند و فعال است تا بتوانند کسب و کارهای جوان خود را با قدرت و قوت به تجربه پیش کسوتان و دانش پیشتازان عرصه اقتصاد گره بزند و چه بسا بتوانند با تدبیر صادراتی، وارد عرصه بین الملل شوند.
اتاق های بازرگانی البته بهترین بستر برای ایح حمایت ارزش آفرین هستند. اما برای تحقق این جریان اثربخش، نیاز به حضور افرادی به عنوان سکان داران اتاق بازرگانی است که خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک فعالیت جدی و تخصصی کرده باشند.
آقای مجید کرباسچی به عنوان فردی فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و خصوصا تجارت الکترونیک، با شعار توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد بستر شتاب دهندگی برای کسب و کارهای نوپا، سعی بر آن دارد با همکاری جوانان و فعالان استارت آپ ها ، اتاق بازرگانی را سکویی برای پرش و رشد کسب و کارهای نوپا کند.
اتاق بازرگانی باید پلی برای رشد و جهش کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها باشد