ارتباط و تفاهم با سازمان های بین المللی درعرصه تجارت جهانی یکی از ارکان شبکه سازی و استراتژی های توسعه بازار است.
چند سال پیش که به عنوان دبیر کل مرکز تجارت بین الملل سازمان همکاری های اسلامی در کشور ایران انتخاب شدم، همت خود را بر توسعه روابط ایران و این سازمان لین المللی گذاشتم و امروز به لطف خدا نماینده این سازمان در غرب آسیا هستیم.
این مهم تحقق پیدا نمی کند مگر اعتماد و اعتقاد به کار تیمی، شبکه سازی و انجام فعالیت های اثربخش